Opplæringen:

Her får du en informasjon over den opplæringen du må ha, og hvor mange minimumstimer myndighetene har fastsatt får den obligatoriske opplæringen.

Førekort klasse B
(Manuell og  Automat)

Trinn 1.

Alle som skal begynne å øvelseskjøre privat eller ved kjøreskole, må først ha gjennomført et obligatorisk grunnkurs, og mottatt skriftlig offentlig bevis for dette. Kurset kan du ta fra du er fylt 15 år, hos oss. Kursets varighet er på 17 Timer, over 5 dager. Kurset dekker førstehjelp og mørkekjøring.

Trinn 2.

Gjennom opplæringen på dette trinnet skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. På trinn 2 er det kun 1 obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3.

På dette trinnet skal du lære å beherske kjøring i et variert trafikkmiljø. Du skal tilnærmet kjøre selvstendig på en trygg og sikker måte i trafikken. Når dette er oppnådd, skal du på sikkerhetskurs på glattkjøringsbane. Sikkerhetskurset varer i 4 timer. Du får til slutt i dette trinnet en obligatorisk veiledningstime. På trinn 3 er det til sammen 5 obligatoriske timer.

Trinn 4.

Sikkerhetskurs på vei, er siste trinn og danner avslutningen på opplæringen. Den er helt og holden obligatorisk, og er som følger.
2 Timer i klasserom om bilkjøringens risikomomenter
5 Timer landevegskjøring med blant annet forbikjørings øvelser. (Minst 2 skolebiler er med)
4 Timer kjøring i variert trafikkmiljø, samt til slutt klasseromsundervisning i 2 timer for refleksjoner og oppsummering.
Trinn 4 er på til sammen 13 obligatoriske timer.

Totalt er det 19 Obligatoriske timer for førerkortklasse B
Som du her kan se, er hele den praktiske opplæringen på 19 timer. Det er derfor viktig å trene privat parallelt under opplæringen, om du har mulighet for dette. Det varierer hvor mange timer som er nødvendig å øve privat/hjemme, så er smart å starte tidlig.

 

 

Førekort Tilhenger (BE og B96)

Den obligatoriske delen av føreropplæringen ble utvidet til og omfatte opplæring i 4 trinn fra og med  01.01.05 av Vegdirektoratet.

Trinn 1. 

Trinn 1 anses som dekket, da kandidaten allerede innehar førerrett for førerkort Klasse B

Trinn 2. 

Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse. I Trinn 2 skal eleven lære å mestre vogntoget rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God  kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn3 og vil også innebære at kjøringen er økonomisk om mest mulig miljøvennlig. Elevenskal kunne ivareta førerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyene.
Daglig kontroll av vogntog og sikkerhetskontroll, skal herb kunnes godt.
Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk Veiledningstime (1t av 45Min)

Trinn 3.

Trafikal Del. På trinn 3 er det lagt opp til kjøring i variert trafikk. Eleven skal her kunne rette oppmerksomheten til trafikkbildet og bort fra vogntoget. Ved avsluttning av trinn 3 skal eleven være på novået for selvstendig kjøring.
Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk Veiledningstime (1t av 45Min)

Trinn 4.

Avsluttende Opplæring:
Opplæringen i trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevens sammhandling med andre trafikanter, risikoforståelse og selvinsikt. 
Det skal her gjennomføres 3 obligstoriske timer  a45min på sikkerhetskurs vei.

Det er også et Obligatorisk lastesikkringskurs på 2timer i tr 4.

Trinn 4 inneholder tott:  3 timer kjøring a45min, og 2 timer lastsikringskurs a 45 min (Alt dette er Oligatorisk)

Totalt er det 7 timer Obligatorisk opplærein i førerkortklassen BE / B96

For personer som har førerkort på C1 og C, uten å ha gjennomført et lastsikkringskurs (Førerkort før 01.01.05) Må ha lastsikkringskurs for å få førerkort B96. Med dersom man ønsker førerkort KLBE, Slipper man lastsikkringskurs dersom man har førerkort i klaase C ellerC1

Konklusjon:

Opplæringen i KL B96 og BE er den samme.
Når du har hat full opplæring på henger, kan du hente ut ditt nye følrerkort B96 på Trafikkstasjonen. Du kan kjøre bil og henger på opp til 4250 Kiloi tillat totalvekt.
(Se i vogkort på bil og henger. Legg sammen tillat totalvekt på begge.) Disse skal da ikke overskride 4250 kilo til sammen!
Etter at du har gjennomført din opplæring på henger kan du avlegge en førerprøve på Trafikkstasjonen. Du vil da få førerkort klasse BE. Du vil da kunne kjøre med ubegrenset vekt i hengeren, så lenge du ikke overskrider Max hengervekt i bilens vognkort. Med BE førerkort er det altid aktuell vekt som gjelder!
  

 

førerkort på moped

Ny lærerplan gjelder fra 01.01.2017.

Opplæringen er individuell, det vil si at behovet for opplæring vil variere. Opplæringen blir tilpasset hver enkelt elevs behov og forutsetninger slik at de får et godt læringsutbytte. Et obligatorisk 3-timers teorikurs må gjennomføres før du kan starte med kjøringen. Etter at kurset er gjennomført avtales videre kjøreopplæring med hver enkelt elev. Etter gjennomført og godkjent opplæring må du avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon. Du må være 16 år før du kan ta teoriprøven.

Lån av kjøreutstyr i forbindelse med opplæringen er inkludert i prisen.

Vi anbefaler at du leser læreboken Moped-kjøring, i tillegg finner du en del teori-tester på nettet du kan øve deg på. Det kan være lurt å få gått igjennom litt av teorien før mopedkurset, slik at du har litt kjennskap til teorien når du skal begynne på den praktiske delen av kurset.

Trinn 1:

Trafikalt grunnkurs Mopeed. Du kan starte mopedopplæringen din når du er fylt 15 år, og etter at trafikalt grunnkurs er gjennomført.

Trinn 2:

Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Trinnet innledes med et obligatorisk mopedgrunnkurs på 3 undervisningstimer. Deretter skal elevene igjennom individuell kjøretrening, her er det ikke fastsatt et minste timeantall for opplæringen men det er svært vanlig at elevene bruker rundt 4 kjøretimer. På dette trinnet skal eleven lære å mestre mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig før man kan gå videre til trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering på 45 minutter, hvor eleven skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om eleven er klar til å gå videre til trinn 3: trafikal opplæring.

Trinn 3:

Trafikal del. På dette trinnet skal eleven lære å beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også tilegne seg kunnskap om aktuelle bestemmelser i veitrafikklovgivningen. Ved slutten av trinnet skal ferdighetene være slik at eleven kan kjøre tilnærmet selvstendig. Trinnet består av individuell trafikal opplæring, her er det ikke fastsatt et minste timeantall. I midlertid er det et obligatorisk sikkerhetskurs i trafikk på 4 undervisningstimer hvor minst 3 timer er praktisk kjøring med refleksjonspauser. Kurset har vekt på valg av kjøremåte og sikker samhandling med andre trafikanter.

Trinnet avsluttes med en trinnvurdering på 45 minutter, hvor eleven skal ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om eleven er klar til å gå videre til trinn 4: avsluttende opplæring.

Trinn 4:

Avsluttende opplæring Etter å ha gjennomført trinn 4 skal eleven ha utviklet vilje til å ta ansvar, til å ta forholdsregler og til å samarbeide i trafikken. Trinnet er rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt. Eleven skal gjennomføre et obligatorisk sikkerhetskurs på veg på 4 undervisningstimer hvor minst 3 av timene skal være praktisk kjøring med refleksjonspauser. Resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering. Kurset er med på å videreutvikle elevens kompetanse til å unngå ulykker, bl.a gjennom selvstendig øving på veg.

Sikkerhetskurs på veg skal være gjennomført før eleven kan avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon.

Førerprøve:

Eleven må avlegge teoriprøven ved en trafikkstasjon etter endt opplæring. Eleven må være fylt 16 år før han kan avlegge teoriprøven.

Gebyr for teoriprøven ved Trafikkstasjon: 600kr

Følgende er obligatorisk opplæring når du skal ta mopedlappen:

Grunnkurs moped - 3 timer
Trinnvurdering trinn 2 - 1 Time
Sikkerhetskurs trafikk - 4 timer
Trinnvurdering trinn 3
Sikkerhetskurs vei - 4 timer
= Totalt er det 13 Timer obligatorisk opplæring.

NB! Fra 1. 1. 2017 har mopedopplæringen gått fra å være et kurs som er likt for alle, til å bli en individuell opplæring. Det betyr at disse timene og prisene er et minimum antall timer som må gjennomføres.